KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Mühendisler Akaryakıt Mimarlık İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti., Artaş Arslanoğlu Gıda Tarım İnşaat ve Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş., Remzi Arslanoğlu, Onur Çifci, Mares Adi Ortaklığı (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor ve bu itibarla talep ettiğiniz ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) (Bundan sonra “Kanun” olarak adlandırılacaktır.) kapsamında işbu aydınlatma metnini tarafınıza sunuyoruz.

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimiz hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapılması, size özel sunulacak indirimlerden ve kampanyalardan yararlandırılmasına ilişkin olarak Şirketimize ilettiğiniz kimlik ve iletişim verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmekte ve destek aldığımız iş ortaklarımıza aktarılmaktadır.  Söz konusu kişisel verileriniz MARES Ofisinden ve internet sitemiz aracılığı ile toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi talep etme, işlenme amacına ve bu amaca yönelik kullanıp kullanmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme ve silinmesini isteme veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvurularınızı, info@maresinvestment.com elektronik posta adresi veya 0222 300 0 000 numaralı telefon vasıtasıyla iletişime geçerek kimlik teyidinizin yapılmasını sağladıktan sonra KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz KVKK 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde red nedeni/nedenleri yazılı veya elektronik ortamda iletilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Mühendisler Akaryakıt Mimarlık İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti., Artaş Arslanoğlu Gıda Tarım İnşaat ve Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş., Remzi Arslanoğlu, Onur Çifci, Mares Adi Ortaklığı (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.),  tarafınızca satılan alınan ürün / hizmet hakkında analiz yapmak, şahsınıza özel indirimlerden ve kampayalardan yararlandırmak ve genel pazarlama yapılması amacıyla aşağıdaki verileri işleyebilecektir :

1. Kimlik bilgileri

2. İletişim bilgileri

BEYAN : Şirket’in “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu  kapsamında kişisel  verilerimin yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmak üzere toplamasına,  saklamasına, işlemesine ve aydınlatma metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarmasına  RIZAM VARDIR.

Mühendisler Akaryakıt Mimarlık İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti., Artaş Arslanoğlu Gıda Tarım İnşaat ve Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş., Remzi Arslanoğlu, Onur Çifci, Mares Adi Ortaklığı

KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Mühendisler Akaryakıt Mimarlık İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti., Artaş Arslanoğlu Gıda Tarım İnşaat ve Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş., Remzi Arslanoğlu, Onur Çifci, Mares Adi Ortaklığı (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirket kapsamındaki işyerine ait bina dâhilinde giriş kapısı, bina dış cephesi, çalışma alanları, toplantı salonu ve kat koridorları gibi hizmet alanlarında kullanılan kayıt halinde toplam [28] adet kapalı devre kamera bulunmaktadır. Kayıt işlemi Genel Müdürlük birimi tarafından denetlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaat için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle dayanarak ve tesis güvenliğini sağlama amacıyla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak,

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Söz konusu haklarınıza ilişkin talepleriniz, https://www.maresinvestment.com/ internet adresinde yer alan Mühendisler Akaryakıt Mimarlık İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti., Artaş Arslanoğlu Gıda Tarım İnşaat ve Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş., Remzi Arslanoğlu, Onur Çifci, Mares Adi Ortaklığı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletmeniz halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

- INCREASE YOUR STANDARDS +